blob: 9c4853d6822c027055fa9bd6ebf843d964cabb6f [file] [log] [blame]
typedef struct Ureg Ureg;
struct Ureg
{
ulong di; /* general registers */
ulong si; /* ... */
ulong bp; /* ... */
ulong nsp;
ulong bx; /* ... */
ulong dx; /* ... */
ulong cx; /* ... */
ulong ax; /* ... */
ulong gs; /* data segments */
ulong fs; /* ... */
ulong es; /* ... */
ulong ds; /* ... */
ulong trap; /* trap type */
ulong ecode; /* error code (or zero) */
ulong pc; /* pc */
ulong cs; /* old context */
ulong flags; /* old flags */
ulong sp;
ulong ss; /* old stack segment */
};
typedef struct UregLinux386 UregLinux386;
struct UregLinux386
{
u32int ebx;
u32int ecx;
u32int edx;
u32int esi;
u32int edi;
u32int ebp;
u32int eax;
u32int xds;
u32int xes;
u32int xfs;
u32int xgs;
u32int origeax;
u32int eip;
u32int xcs;
u32int eflags;
u32int esp;
u32int xss;
};
void linux2ureg386(UregLinux386*, Ureg*);
void ureg2linux386(Ureg*, UregLinux386*);