blob: f989e31c1b0548369c9e3d1a2e155dc9d92d4652 [file] [log] [blame]
0x0000 0x00FF LuxiSerif00
0x0100 0x01FF LuxiSerif01
0x0200 0x02FF LuxiSerif02
0x0300 0x03FF LuxiSerif03
0x2000 0x20FF LuxiSerif20
0x2100 0x21FF LuxiSerif21
0x2200 0x22FF LuxiSerif22
0xEA00 0xEAFF LuxiSerifEA
0xF000 0xF0FF LuxiSerifF0
0xF600 0xF6FF LuxiSerifF6
0xFB00 0xFBFF LuxiSerifFB
0x0027 0x0027 0x19 LuxiSerif20 # map apostrophe to right quote
0x0060 0x0060 0x18 LuxiSerif20 # map grave to left quote