blob: d1ab40fbaaf0202271fb77f7fb74788944d9292d [file] [log] [blame]
0x0000 0x00FF LuxiMono-Bold00
0x0100 0x01FF LuxiMono-Bold01
0x0200 0x02FF LuxiMono-Bold02
0x0300 0x03FF LuxiMono-Bold03
0x2000 0x20FF LuxiMono-Bold20
0x2100 0x21FF LuxiMono-Bold21
0x2200 0x22FF LuxiMono-Bold22
0xEA00 0xEAFF LuxiMono-BoldEA
0xF000 0xF0FF LuxiMono-BoldF0
0xF600 0xF6FF LuxiMono-BoldF6
0xFB00 0xFBFF LuxiMono-BoldFB
0x0027 0x0027 0x19 LuxiMono-Bold20 # map apostrophe to right quote
0x0060 0x0060 0x18 LuxiMono-Bold20 # map grave to left quote