blob: da4115a6be697b559990ec3797c00cc661a78f9b [file] [log] [blame]
#include <u.h>
#include <libc.h>
#include <authsrv.h>
uchar
nvcsum(void *vmem, int n)
{
uchar *mem, sum;
int i;
sum = 9;
mem = vmem;
for(i = 0; i < n; i++)
sum += mem[i];
return sum;
}